Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/ĐUK ngày 19/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, ngày 18/8, Đảng bộ Sở Y tế nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Thịnh Đức Tiền – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh dự và truyền đạt những nội dung của Nghị quyết.

Tại hội nghị, Đảng viên đảng bộ Sở Y tế đã được quán triệt nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5: Nghị quyết số 18 “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20 “về tiếp tục, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21 “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Qua việc nghiên cứu, học tập, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII). Từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện để đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Lê Lành