Để thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối định hướng công tác tuyên truyền tháng 12/2023, cụ thể như sau:

Tập trung tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2023 đảm bảo theo đúng Hướng dẫn số 28-HD/ĐUK, ngày 22/11/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

          Tuyên truyền phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh năm 2023; tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII; kết quả diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình năm 2023.

          Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là đánh giá kết quả triển khai, thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “ Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất ” và các mô hình phần việc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đề ra trong năm 2023.

          Tuyên truyền các sự kiện, các ngày kỷ niệm trong tháng 12/2023, trọng tâm là: 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023) và 34 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2023); Kỷ niệm 51 năm Chiến thắng “ Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không ” (12/1972-12/2023); 34 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989-06/12/2023); 77 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2023); 62 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961-26/12/2023); tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; Ngày quốc tế Người khuyết tật (03/12) và các ngày kỷ niệm khác…

          Tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng chống thiên tai; phòng, nỗ hu cho người, gia súc, gia cầm, trọng tâm là dịch sốt xuất huyết, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Diệu Thúy