Năm 2023, tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn đã đoàn kết, vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra...

Năm 2023, tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn đã đoàn kết, vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ngay từ đầu năm Bệnh viện đã tập trung chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng khoa, phòng. Tăng cường công tác quản lý, cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện tốt quy trình khám bệnh Hướng dẫn tại Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế, rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm phiền hà cho người bệnh; Triển khai thực hiện tốt Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế, tổ chức kiểm tra giám sát theo kế hoạch đối với từng khoa phòng. Tổ chức ký cam kết triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ Y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” Theo quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế thực hiện tốt quy chế tiếp dân, các quy định khi tiếp xúc với người bệnh, người nhà người bệnh. Triển khai cơ sở Y tế “Xanh– sạch– đẹp” theo Quyết định số 3638/QĐ-BYT, ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-BYT về tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ  y tế, Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về thực hiện Quản lý chất lượng bệnh viện. Theo lộ trình thu giá viện phí mới theo quy định Bệnh viện đã thực hiện tốt thu đúng, thu đủ trong từng giai đoạn theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Y yế.

Chấn chỉnh việc thực hiện quy chế chuyên môn nhất là quy chế thường trực, quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú, quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, quy chế quản lý hồ sơ bệnh án, quy chế ra vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, quy chế xử lý chất thải bệnh viện, đặc biệt là quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện lấy người bệnh là trung tâm, chất lượng điều trị, sự hài lòng và an toàn của người bệnh được đặt lên hàng đầu.

Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng trang thiết bị hiện đại vào chẩn đoán và điều trị, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ về chuyên môn và máy móc trang thiết bị y tế của tuyến trên; chất lượng chuyên môn được nâng lên rõ rệt, kỷ cương, trách nhiệm được củng cố, giảm phiền hà, gây được lòng tin với cán bộ và nhân dân trong toàn huyện, giúp cho ngư­ời bệnh yên tâm hơn khi đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện huyện, giảm chi phí cho người bệnh, giảm tải cho các Bệnh viện tuyến trên. Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý bệnh viện.

Đảm bảo tốt chế độ chính sách đối với người bệnh, đảm bảo công khai, công bằng trong khám chữa bệnh, phát huy có hiệu quả tiềm năng hiện có về đội ngũ cán bộ, trang thiết bị y tế và cơ sở vật chất. Đảm bảo các quy định về việc cung ứng thuốc, quản lý và sử dụng thuốc trong bệnh viện. Trong giai đoạn năm 2023 là năm có nhiều thay đổi quy định về việc mua sắm thuốc, vật tư hóa chất, trang thiết bị y tế tuy có nhiều khó khăn về đấu thầu, mua sắm nhưng bệnh viện đã kịp thời tìm các giải pháp đáp ứng và cung cấp đủ thuốc, vật tư cũng như trang thiết bị cho việc thực hiện khám chữa bệnh để đạt kết quả cao điều trị bệnh nhanh khỏi và đạt kết quả tốt. Kết quả cụ thể, tổng số lượt khám bệnh là 80.166 lượt, triển khai 03 kỹ thuật mới, tổng số giường bệnh giao là 232; tỷ lệ người bệnh hài lòng với dịch vụ y tế là 85%; số bệnh nhân điều trị ARV là 337 bệnh nhân; số đề tài nghiên cứu khoa học là 13, …

Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục đó là: Việc tuân thủ quy trình, quy chế chuyên môn ở một số cá nhân chưa nghiêm túc, chưa chặt chẽ. Thiếu cán bộ có trình độ cao nhất là các chuyên khoa, chuyên  ngành; chất lượng các dịch vụ y tế chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Số kỹ thuật mới triển khai áp dụng tại bệnh viện trong năm còn ít; các đề tài NCKH sáng kiến cải tiến hiệu quả ứng dụng thực tiễn chưa cao. Các trang thiết bị đã được đầu tư mua sắm nhưng vẫn còn thiếu, một số trang thiết bị do dùng lâu và đã xuống cấp nhưng chưa được thay thế kịp thời. Áp lực tự chủ tài chính trong các cơ sở y tế, giá chi phí các dịch vụ y tế tăng, tỉ lệ bệnh nhân chuyển tuyến vẫn còn cao.

Phát huy các kết quả đạt được, bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn tiếp tục phấn đấu trong năm 2024: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB-VC, đoàn viên công đoàn từ đó tự giác thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, cũng như hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần và tạo mọi điều kiện thuận lợi để CB-VC yên tâm công tác. Tiếp tục thi đua thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính và đổi mới công tác tổ chức cán bộ. Rà soát, xếp sắp, bố trí cán bộ một cách hợp lý, đúng trình độ, đúng khả năng, phát huy tối đa hiệu quả công việc tại mỗi vị trí việc làm.

Thực hiện tốt Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành bộp tiêu chí cơ sở Y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý chất lượng bệnh viện, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về quản lý chất lượng bệnh viện; Chỉ thị 05/CT-BYT ngày 10/9/2012 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; tiếp tục đổi mới, cải tiến các thủ tục tiếp đón người bệnh theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế.

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đảm bảo thực hiện tốt việc cân đối quỹ BHYT trong khám chữa bệnh. Thực hiện tốt phương án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn theo giai đoạn được phê duyệt. Tăng cường áp dụng các kỹ thuật mới, chuẩn bị đầy đủ về thiết bị, nhân lực để triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo. Phát huy hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, thu hút bệnh nhân bằng chất lượng điều trị và tinh thần thái độ phục vụ, đặc biệt chú trọng quan tâm đến sự an toàn của người bệnh, hạn chế bệnh nhân chuyển viện, giảm chi phí cho người bệnh, giảm tải cho Bệnh viện tuyến trên. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên tất cả các lĩnh vực điều trị, Dược, quản lý…

Xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn cho từng giai đoạn và các năm tiếp theo, đặc biệt ưu tiên cho đào tạo về các chuyên khoa Ngoại, Sản… tranh thủ sự hỗ trợ của các dự án, của các Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương; có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển cán bộ trong nguồn quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Củng cố và phát huy thế mạnh của Y học cổ truyền trong chẩn đoán và điều trị, kết hợp tốt Y học cổ truyển và Y học hiện đại. Đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng và đúng quy định. 

Quản lý tốt việc sử dụng cơ sở vật chất, hệ thống điện, nước, phòng ốc, các công trình xây dựng, tài sản, trang thiết bị, máy móc nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động chuyên môn. Thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua có tổng kết đánh giá khen thưởng kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm, xây dựng điển hình và nhân rộng điển hình tiên tiến; phấn đấu xây dựng Đảng bộ hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ nhiệm vụ; CĐCS và các Đoàn thể chính trị, xã hội đạt vững mạnh xuất sắc.

Diệu Thúy