Thực hiện Kế hoạch số 135-KH/ĐUK ngày 07/12/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 – Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chiều ngày 22/12/2023, tại nhà đa năng Trường Cao đẳng Y tế - Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 - Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế cùng các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ Sở Y tế và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

nỗ hu

 

nỗ hu

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế quán triệt, trình bày báo cáo chuyên đề Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 - Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong đó tập trung vào các chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” (Nghị quyết số 42-NQ/TW). “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” (Nghị quyết số 43-NQ/TW).

nỗ hu

nỗ hu

 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, thông qua đợt sinh hoạt giúp cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương khóa XIII từ đó xây dựng chương trình kế hoạch hành động, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng thời tuyên truyền rộng rãi những nội dung cốt lõi của Nghị quyết đến công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong toàn đảng bộ.

 

Văn Nghĩa